2
ชื่อ นางสาวปรานี รัตคาม
อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – พ.ค. 2559
กรรมการอิสระ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)