ชื่อ นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์
อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา M.M (Entrepreneurship) with Distinction,
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Eng Sc (Engineering Management),
Queensland University of Technology, Australia
B.Eng (Mechanical Engineering),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Koncise Co.,Ltd.
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2554 – พ.ค. 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2551-2553 รองประธานบริษัทอาวุโส บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย บริษัท โบวิส เลนด์ ลีส (ไทยแลนด์) จำกัด