ชื่อ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ
อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา D.Eng, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Collaboration with Case Western Reserve University, USA)
ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ American University, USA
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ University of Liverpool, UK
MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.Eng, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – พ.ค. 2559
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
2555 – 2557 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจประเทศอินโดนีเซีย, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด (มหาชน)
2547 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด
2540 – 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอสร็อค (ประเทศไทย) จำกัด