ชื่อ นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท, คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี, คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2557 – พ.ค. 2558 Senior Vice President & Division Head ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลธนบุรี
2555 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมดิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการบริหาร โรงพยาบาลพัทยา
2555 – 2556 กรรมการผู้จัดการ Dental Siam Company Limited