ชื่อ นายธีระ เพชรมาลัยกุล
อายุ 43 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Cornell University, College of Engineering, Ithaca, NY, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) class 120/2015
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์ จำกัด
2554-2555 ผู้จัดการด้านการเงินภูมิภาค (Asia Pacific Stewardship & Analysis Manager) ExxonMobil Company Limited
2553-2554 ผู้จัดการวางแผนการหยุดซ่อมใหญ่ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)