ชื่อ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เยาววงศ์โฮลดิ้ง จำกัด
2545 – 2555 ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด