ชื่อ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง
อายุ 74 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, USA
วิทยาศาสตร์และสุขศาสตร์มหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, Columbia University, New York, N.Y., USA
ประสบการณ์การทำงาน
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
ประธาน บริษัท Global Bond Industrial จำกัด
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ Wally International Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท Sangsin Property จำกัด
2548 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีค จำกัด