ชื่อ นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Business Administration (MBA), Major in Marketing Management, National Institute of Development Administration
Bachelor of Engineering (BE), Major in Civil Engineering,
Chulalongkorn University
Director Accreditation Program (DAP) class 120/2015
ประสบการณ์การทำงาน
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2555 – พ.ค. 2558 รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว-วา
2548 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด
2545 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)