ชื่อ นางสาวเรวดี หวานชิด
อายุ 45 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
2537-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)