_MG_2853R
ชื่อ นายวิทยา จันทะอุ่มเม้า
อายุ 31 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนจำนวนหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การติดต่อ โทรศัพท์ : 02-612-8610
โทรสาร : 02-645-2828-29
E-mail : wittaya@wiik-hoeglund.com
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – เม.ย.2558
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)
2554 – ก.ย. 2557 เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554 ผู้ช่วยนักวิจัย/นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด