Wiboon
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chinanut
นางสาวชินานุตม์ จริยฤดีชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Sasiwimon
นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา
Jarunee
นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์
Arom
นายอารมย์ เพ็ชรมณี
ผู้จัดการโรงงาน
Krisnat
นายกฤษณัส บุษปวนิช
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
Peerapon
นายพีรพนธ์ ทรรทรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Parichart
นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ