ผลการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นปีที่คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่โดดเด่นในรอบ 10 ปี โดยในปีนี้รายได้รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 14.91% เมื่อเทียบกับปี 2557 และสามารถพลิกผลขาดทุนในปี 2557 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 6.27 ล้านบาทให้มีกำไรในปี 2558 จำนวน 83.32 ล้านบาท ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ครั้งสุดท้ายที่บริษัทจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น คือ ปี 2551โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท)

ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า จะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่า 20%จากปีก่อน โดย ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) จำนวน 7,327.95 ตัน ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2559 ไม่น้อยกว่า 640 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55% ของยอดขายทั้งหมดของปี 2558 และในปี 2559  บริษัทฯ ยังได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งงานผลิตท่อประปา งานบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในประเทศ และการขยายตัวของสาธารณูปโภคในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการผลิตเฉลี่ยในปี 2559  จาก 22,800  ตันต่อปี  เป็น 27,500 ตันต่อปี  โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเดิมเพื่อการผลิตท่อผนังเบาสองชั้น (Weholite) สำหรับงานท่อน้ำทิ้งลงทะเล ท่อระบายน้ำในโรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตท่อ Weholite ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,500 มม. ซึ่งเป็นการผลิตท่อพีอีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการรับงานท่อ Intake และ Outfall สำหรับโรงไฟฟ้าและ Petrochemical Chemical Complex ในอาเซียน และทำให้เพิ่มกำลังการผลิตท่อ Weholite ได้  800 ตันต่อปี โดยจะทำการติดตั้งพร้อมใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2559  อีกทั้งยังมีการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการผลิตท่อ HDPE (W-HQ Pipe) ขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับงานท่อส่งน้ำ ท่อน้ำดื่ม ท่อระบายน้ำ ในโครงการขนาดเล็ก ซึ่งมีความต้องการในตลาดค่อนข้างมากในปัจจุบัน โดยจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 2,500 ตันต่อปี คาดว่าจะติดตั้งพร้อมใช้งานได้ในเดือนมิถุนายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประสานความร่วมมือกับตัวแทนค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิศวกรรมในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันขยายตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงยังมีแผนการลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในอนาคต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการลงทุนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2559

เหนือสิ่งอื่นใดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการติดตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงและเป็นธรรมต่อลูกค้า ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทฯ จะประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคาจากท่อที่มีส่วนผสมของเม็ดรีไซเคิลเกรดต่ำซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มนักลงทุนชาวไทยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจาก Uponor Infra Oy (ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 65.99)  และภายหลังการขายหุ้นแล้ว บริษัทและ Uponor Infra Oy ยังคงเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันในฐานะคู่ค้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับ Uponor Infra Oy ทำให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายท่อวีโฮไลท์ (WEHOLITE) ซึ่งเป็นท่อพีอี ชนิดโครงสร้างผนังเบา (structured wall light weight PE pipes) ได้เพียงรายเดียวในประเทศไทย สำหรับท่อพีอีและข้อต่อชนิดมาตรฐานนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและทางเทคนิค ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและสนับสนุนการให้บริการกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารทุกท่าน ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ได้ทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อบริษัทอย่างเต็มที่ และหวังว่าในปี 2559 ทุกๆท่านยังคงให้ความร่วมมือและไว้วางใจ เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทไปด้วยกัน

 ดร.วิชิต

(ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง)
ประธานกรรมการ

p122