การปรับปรุงระบบจ่ายน้ำโดยการสอดท่อใหม่เข้าไปในท่อเก่า (Pipe Relining)
เป็นวิธีการวางท่อที่ใช้ระยะเวลาในการวางท่อน้อยเนื่องจากการยืดหยุ่นได้ โดยการสอดท่อใหม่ลงไปตามเส้นท่อเก่าที่ชำรุดใต้พื้นดินหรือใต้น้ำโดยไม่ต้อง ทำการขุดเปิดตลอดความยาวเส้นท่อ HDD (Horizontal Directional Drilling) หรือวิธีการเจาะวางท่อในแนวนอนนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับการ วางท่อ ซึ่งใช้การลากเส้นท่อไปตามเส้นทางที่ต้องการใต้ดินโดยไม่ต้องทำการขุดเจาะ เป็นทางยาว

VipLiner
เทคนิคการวางท่อแบบใหม่ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนา VipLiner อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ไ้ด้รับความเชื่อถือและไว้วางใจเลือกใช้มากในตลาด

การปรับปรุงระบบท่อเดิม ด้วยท่อวีโฮไลท์ (Pipe Rehab)
ท่อวีโฮไลท์ มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง 3,000 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการวางท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือเป็นท่อลอดถนนคอนกรีต