dividends

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า หรือ น้อยกว่า หรือ ไม่จ่ายเงินปันผลในปีใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น