การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (WIIK-W1) ครั้งที่ 2

ตามที่บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ากำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อัตราการใช้สิทธิ คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยผู้มีความประสงค์จะใช้สิทธิสามารถยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิได้ ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันที่ใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา  9.00 น. – 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น ได้ที่:-

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กทม.10310

โทรศัพท์ (02) 612-8600 โทรสาร (02) 645-2828-9

Website: www.wiik-hoeglund.com

เอกสารที่ใช้ยื่นความจำนง
1) icon-pdfใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะขอให้สิทธิ ต้องซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
3) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยชำระเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์จำกัด (มหาชน)” โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ในการใช้สิทธิ (วันที่ 30 ธันวาคม 2559) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี  “บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” บัญชีเลขที่ 406-047917-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา THE STREET (ถนนรัชดาภิเษก) พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากให้แก่บริษัทฯ
4) เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  มีดังนี้
  บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  บุคคลต่างด้าว : สําเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  นิติบุคคลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5) วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 15 มิถุนายน 2561
   
อนึ่งบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ก็ต่อเมื่อ ณ วันใช้สิทธิ อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวน้อยกว่าร้อยละ 49 ตามข้อบังคับบริษัท