กำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ WIIK-W1 ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 อัตราการใช้สิทธิ คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยผู้มีความประสงค์จะใช้สิทธิสามารถยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิได้ ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันที่ใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น ได้ที่:-

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ (02) 612-8600 โทรสาร (02) 645-2828-9
Website: www.wiik-hoeglund.com

เอกสารที่ใช้ยื่นความจำนง

1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะขอให้สิทธิ ต้องซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
3. ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยชำระเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์จำกัด (มหาชน)” โดยลงวันที่ไม่เกินวันที่ในการใช้สิทธิ (วันที่ 30 ธันวาคม 2558) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” บัญชีเลขที่ 406-047917-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดาภิเษก) พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากให้แก่บริษัทฯ
4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ มีดังนี้
  • บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  • บุคคลต่างด้าว : สําเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  • นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  • นิติบุคคลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 15 มิถุนายน 2561

อนึ่งบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นชาวต่างชาติสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ในอัตราส่วนการถือหุ้นสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ตามข้อบังคับบริษัท