บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde) ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นั้น, ทางบริษัท ฯ จึงได้ทำการเผยแพร่เอกสารการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
icon-pdf หนังสือเรียกประชุม