หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล พยายามจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งแยกออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และใส่ใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การมีส่วนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกันตลอดจนทั้งการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและในบางกรณีอาจไม่จำกัดเฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ได้แล้วแต่ความถูกต้องเหมาะสมตามควรแก่กรณีๆ ไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพยายามให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าอย่างพอเพียง โดยเผยแพร่ใน Web Site ของบริษัทฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

ในด้านเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทพยายามจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีวิธีการลงมติออกเสียงโดยโปร่งใส ไม่ยุ่งยากและประหยัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศชื่อของกรรมการอิสระไว้ใน Website ของบริษัทด้วย โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อเลขานุการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยประกาศไว้ใน Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและพยายามให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหาร และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว

DSC_8033

การใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานอันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งทุกคนต้องถือปฏิบัติตามและกำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

DSC_8131

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังนี้

ดังได้กล่าวมาแล้วภายในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าประชุม และการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ความโปร่งใส เป็นต้น

investor_main

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญดีของบริษัทฯ เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัทฯ จึงควรที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยการสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในอุตสาหกรรม, มาตรฐานISO และมาตรฐานอื่นๆ

customer-service

นอกจากนี้ในเรื่องการบริหาร บริษัทฯ พยายามปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ เสมอมาไม่ว่าในเรื่องการที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ การออกใบรับรองคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และทันเวลา บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในกรณีที่ลูกค้าต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตามแก้ไขและแจ้งให้ลูกค้าทราบ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นต้นว่า เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ การลากิจ ลาป่วย ลาคลอด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสันทนาการระหว่างพนักงานด้วยกัน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน บริษัทฯ จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบโดยเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่พนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีการซักซ้อมระบบหนีภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการตักเตือนในกรณีที่พนักงานมีการกระทำผิดหนัก เบา ตามแต่กรณี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

1247740840

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงชื่อเสียงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อคู่ค้า โดยเริ่มจากกำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการคิดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯ เองก็ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างให้เกียรติและสมเหตุสมผลเป็นไปตามพันธกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ความโปร่งใส เป็นต้น

Pat%200033

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดูแลสถานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถชำระหนี้ต่างๆ ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการตรวจตราระดับการกู้ยืมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในการลงทุนนั้นๆ และไม่ให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

การ ที่ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดแก่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ได้ จึงเลือกตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือ ได้ตลอดจนความเป็นมิตรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ นอกจากกำหนดให้มีระบบการผลิต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานเองแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนข้างเคียงทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ ราชการองค์การบริหารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานและได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงาน บริษัทฯจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

โรงงานยังคงให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบต่อพนักงาน สถานที่ และชุมชนใกล้เคียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่เกี่ยวกับการผลิตและการดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนการกำจัดขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยโรงงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น

 • การตรวจสอบงานและพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคคลภายนอก (External Audit ISO 14001) รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
 • การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่
 • การทำสัญญาซื้อ-ขายกับผู้รับกำจัดโดยดำเนินการอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • การจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจตรวจตราพื้นที่โดยรอบโรงงานและทำรายงานประจำทุกเดือน
 • การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้โรงงานยังมีโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2558 ดังนี้

 • แผนงานเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและสูญเสียน้ำจากการรั่วไหลของระบบน้ำกลับ
 • แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน
 • แผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบโรงงาน
 • แผนงานเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ และหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

 1. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่สมดุล, ยั่งยืน และโปร่งใส ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ และประเมินผลการดำเนินงาน
 3. กำกับ ดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีระบบด้านการควบคุมการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย การตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
 4. จัดการ บริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 5. ปฏิบัติ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 6. ส่ง เสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
 7. ดูแล ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้
 8. คณะ กรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำ อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทโดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณา เห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
 2. ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 4. ดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบ อนุมัติ ให้ความเห็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

บริษัทฯ จะให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมของบริษัทฯ ประธานจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ

โดย ทั่วไป คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้า ร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยว ข้องกับปัญหาโดยตรง และเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผน การสืบทอดงาน อนึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านทางประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

กรรมการ ตรวจสอบสามารถเข้าถึงสารสนเทศในด้านการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในโดย ตรงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำ เป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้านการเงิน และมิใช่ด้านการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริหารยังได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ามาประชุมในแต่ละปี รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการด้วยเช่นกัน