บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อท่อพลาสติกชนิด HDPE โดยบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังนี้

ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ “บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)”

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อพลาสติกพอลิเอทิลีน

ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ “บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด”

2. ธุรกิจเชื่อมและติดตั้ง รวมทั้งบริการออกแบบวางระบบท่อพลาสติกพอลิเอทิลีน

3. ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ

holding.1

หมายเหตุ ไม่มีบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10