บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายท่อและข้อต่อท่อพลาสติกชนิดHDPE (High Density Polyethylene) ชนิดLDPE (Low Density Polyethylene) ชนิดโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) ท่อ Weholite Spiroและ WehoTank, Weholite โดยเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังและศักยภาพในการผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

883

ตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 8 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน 664,892,534 บาท
ทุนชำระแล้ว 374,938,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 374,938,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-
สิทธิออกเสียง 1 : 1