ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (WIIK-W1)

 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ รุ่นที่ 1 (WIIK-W1) จำนวนไม่เกิน 99,979,334 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญ 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

icon-pdf ข้อกำหนดสิทธิ

icon-pdf แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

883

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 30 มิถุนายน 2558 (เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2558)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 99,963,136 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 99,979,334 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาท
อัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (1 : 1 )
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2558
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 มิถุนายน 2561
วันหมดอายุ 16 มิถุนายน 2561