(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ        
สินทรัพย์รวม  1,096.23  910.94  952.09  921.98 1,229.36 1,538.96
หนี้สินรวม  652.44  479.70  509.82  485.98 620.93 613.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น  441.24 428.69
 439.72  433.45 608.43 925.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว  299.94  299.94  299.94  299.94 299.94 374.94
รายได้รวม  703.49  788.68  754.25  1,014.23 1,163.59 1,234.62
กำไรสุทธิ  (43.20)  (9.70)  0.12 (6.27)
83.32 133.76
กำไรต่อหุ้น (บาท)  (0.14)  (0.03)  0.00  (0.02) 0.28 0.37
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA (%)  (2.02)  1.19 1.81  1.14 8.79 10.47
ROE (%)  (9.25)  (2.23)  0.03  (1.44) 15.99 17.44
อัตรากำไรสุทธิ (%)  (6.14)  (1.23)  0.02  (0.62) 7.16 10.83

งบการเงินประจำปี 2559

zipทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3459
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
22 กุมภาพันธ์ 2560

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

zipทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3459
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
11 พฤศจิกายน 2559

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

zipทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3459
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10 สิงหาคม 2559

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

zipทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3459
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
16 พฤษภาคม 2559

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินประจำปี 2558

zipกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
29 กุมภาพันธ์ 2559

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

zipกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10 พฤศจิกายน 2558

icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

zipกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
11 สิงหาคม 2558

-ไม่มี-

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

zipกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
12 พฤษภาคม 2558

 icon-pdf คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ