การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
icon-pdf หนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2559
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
คณะ กรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
icon-pdf หนังสือเรียกประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2558
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เพิ่มจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
คณะ กรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde) ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
icon-pdf หนังสือเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (WIIK-W1)
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
icon-pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)