14-11
14-22
การติดตั้งท่อพีอีโดยการฝังกลบบดอัด การติดตั้งท่อพีอีบน/เหนือดินหรือแบบไม่ฝังกลบ
15

พื้นร่องดินขุดวางท่อ (Trench Bottom)

การเตรียมพื้นร่องดินมีความจำเป็นในกรณีที่ดินเดิมไม่แข็งแรงพอที่จะวางท่อและการถมวัสดุรองท่อ หากพื้นร่องดินเป็นชั้นดินอ่อน (Soft soil) ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จำเป็นจะต้องมีการขุดลอกชั้นดินอ่อนนั้นออกไป แล้วใช้ทรายหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมถมจนถึงระดับความลึกร่องดินที่กำหนด แล้วจึงเกลี่ยหรือบดอัดให้เรียบตลอดความยาวท่อ

16
17

พื้นฐานรองท่อ (Pipe Bedding)

วัสดุที่ใช้ถมพื้นฐานรองท่อควรปราศจากหิน วัสดุขนาดใหญ่ วัสดุมีคม ที่อาจทำให้ท่อเสียหายได้ พื้นฐานรองท่อควรมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 มม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 90% ควรใช้ทราย กรวด หรือวัสดุที่สามารถบดอัดได้ตามที่กำหนด

18
19

ชั้นรอบท่อส่วนดินกลบช่วงแรก (Primary Backfill)

ชั้นรอบท่อหรือเรียกว่า Embedment วัสดุที่ใช้เหมือนกับพื้นฐานรองท่อ ควรปิดปลายท่อเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในท่อ การบดอัดข้างท่อควรทำทีละชั้น ความสูงแต่ละชั้นขึ้นกับความแน่นที่ต้องการและการออกแบบของวิศวกร โดยทั่วไปไม่ควรเกินชั้นละ 300 มม. การบดอัดบริเวณครึ่งท่อด้านล่างต้องทำอย่างระมัดระวัง บริเวณด้านบนท่อหากใช้เครื่องจักรในการบดอัด ก่อนการบดอัดต้องแน่ใจว่ามีวัสดุกลบหลังท่อสูงไม่น้อยกว่า 300 มม. อย่าบดอัดลงบนหลังท่อโดยตรง

20

ชั้นสุดท้ายส่วนดินกลบช่วงสุดท้าย (Final Backfill)

ในกรณีที่วางท่อใต้ผิวจราจร ความลึกในการวางท่อ การเลือกใช้วัสดุ การบดอัดชั้นสุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีทั่วไปอาจใช้ดินเดิมในการฝังกลบได้ โดยจะต้องคัดแยกวัสดุขนาดใหญ่ วัสดุมีคมออกไป และบดอัดเป็นชั้นๆ

21
22

การติดตั้งท่อพีอีบน/เหนือดินนั้นโดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีโครงสร้างรองรับหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องวางลงบนดินโดยตรง ซึ่งลักษณะการวางท่อพีอีบน/เหนือดินนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่จำเป็นต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็น

  • อุณหภูมิ
  • การสัมผัสถูกสารเคมี
  • การสัมผัสถูกแสง UV
  • การถูกกระทำหรือกระแทกจากภายนอก
  • การรับแรงดันภายใน

การติดตั้งท่อพีอีเหนือดิน เมื่อโดยความร้อนจากแสงแดดท่ออาจจะมีลักษณะเลื่อยเหมือนงู หรือเมื่อท่อส่งน้ำโดยภายในท่อมีแรงดันท่อพีอีอาจจะมีการสบัด ดังนั้นเมื่อวางท่อพีอีบนดินควรจะต้องมีโครงสร้างล๊อคเป็นช่วงๆ

23

Reference: www.plasticpipe.org

โดยตัวอย่างรูปแบบ Support หรือ Hangers สำหรับท่อพีอี

24

25

26

27

Reference: www.plasticpipe.org