การได้รับสัญญาบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาระยะเวลา 20 ปี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ WIIK ถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ชื่อโครงการ :   บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้แก่สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ที่ตั้งโครงการ : สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบล มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
มูลค่าการลงทุนของ WW : ค่าตอบแทนการให้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 140 ล้านบาท
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
มูลค่ารายได้ขั้นต่ำตลอดอายุสัญญา : 1,365.07 ล้านบาท (รับประกันรายได้ขั้นต่ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)