การรับแรงดันภายในสำหรับท่อพีอี

วัสดุพีอีที่นำมาใช้ในการผลิตท่อพีอีเป็นพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ดคุณภาพสูงเมื่อนำมาผลิตท่อจึงสามารถรับแรงดันได้ ดังนั้นถ้าวัสดุที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพหรือมีวัสดุปลอมปน ไม่ใช้วัสดุแท้ 100% ความสามารถในการรับแรงดันก็จะไม่ได้ตามต้องการ โดยท่อจะรับแรงดันได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของท่อ กล่าวคือท่อยิ่งหนาก็จะยิ่งรับแรงดันได้สูง ในทางกลับกันถ้าท่อบางลงก็จะรับแรงดันได้น้อยลงด้วยเช่นกัน

1 2

สูตรการหาแรงดันของท่อ

3
โดย PN = แรงดันใช้งานที่อุณหภูมิ 20ºc (บาร์)
σs = Design stress (MPa)
= 6.3 สำหรับ PE80
= 8.0 สำหรับ PE100
SDR = อัตราส่วนขนาดมาตรฐาน ( – )
= 5

ค่า PN หรือแรงดันใช้งานโดยทั่วไปเป็นแรงดันใช้งานที่อุณหภูมิ 20°c ดังนั้นเมื่อนำท่อไปใช้ในอุณหภูมิซึ่งสูงขึ้นหรือต่ำลง จึงต้องมีค่าตัวคูณลด เพื่อปรับแรงดันตามอุณหภูมิใช้งาน

สูตร

4

โดย PN = แรงดันใช้งานที่อุณหภูมิ T°c (บาร์)
PNpipe = แรงดันใช้งานที่อุณหภูมิ 20°c (บาร์)
fT = ค่าคงที่ส่วนลดความดันใช้งาน ( – )
 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  ค่าคงที่ส่วนลดความดันใช้งาน
 20  1.00
 25  0.93
 27  0.91
 30  0.87
 35  0.80
 40  0.74

Reference: มอก.982-2556