การเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
IMG_7992 IMG_7979 IMG_7974
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดภายในเดือนเมษายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
icon-pdf หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
icon-pdf แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม (แบบ ก)
icon-pdf แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)
icon-pdf แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)