การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดประชุมประมาณเดือนเมษายน 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ คำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท จะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และในกรณีเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ โปรดระบุข้อมูลของบุคคลที่เสนอ อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านโทรสารหมายเลข 02-645-2828-29 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310