การได้รับสัญญาออกแบบก่อสร้าง และเดินระบบผลิตน้ำประปาให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ระยะเวลา 20 ปี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงนามในสัญญาออกแบบก่อสร้าง และเดินระบบผลิตน้ำประปาให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ชื่อโครงการ :   ออกแบบ ก่อสร้าง และเดินระบบผลิตน้ำประปาให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มูลค่าการลงทุนของ WW : ค่าก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา รวมทั้งสิ้นประมาณ 135 ล้านบาท
ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2560 เป็นต้นไป
มูลค่ารายได้ขั้นต่ำตลอดอายุสัญญา : 1,034.78 ล้านบาท